PAGINA SE INCARCA

Regulament

REGULAMENTUL CONCURSULUI
theMakeupShop
organizat de S.C. MAKEUP SHOP SRL
(perioada: 29.05.2015 – 07.06.2015)

Art. 1 - Organizatorul

Organizatorul Concursului cu premii (denumit in continuare "Concurs") este S.C. Makeup Shop S.R.L., cu sediul in Str. Mihail Kogalniceanu nr. 2, Com. Miroslava, Jud. Iasi, Romania, 707305. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Concursului

Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei.
Perioada:  29.05.2015 – 07.06.2015

Art. 3 - Regulamentul oficial al concursului

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
- in format electronic, prin accesarea paginii de internet www.makeup-shop.ro/regulament, la sectiunea dedicata Concursului. Potrivit liberei decizii aOrganizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina de internet www.makeup-shop.ro/regulament, la sectiunea dedicata Concursului cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 - Dreptul de participare

Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice cetateni romani(„Participantii”) cu domiciliul in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
Nu pot participa la Concurs angajaţii companiei Makeup Shop S.R.L şi nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Art. 5 - Premiul Concursului

In cadrul acestui concurs se vor acorda premii prin tragere la sorti, dupa cum urmeaza:
- Dintre toti participantii unici, valizi, incrisi in perioada promotiei, se va extrage un castigator care va castiga un set de produse Lioele.

Art. 6 - Mecanismul desfasurarii Concursului

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
- Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
- Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Art. 2 de mai sus;
- Participantul trebuie sa indeplineasca conditiile de participare dupa cum urmeaza:
Pentru a se inscrie in Concurs, Participantul trebuie sa dea LIKE paginii de Facebook Makeup Shop Romania, sa distribuie postarea/ bannerul concursului( publica), sa posteze un comentariu cu raspunsul la intrebare, in intervalul de concurs   29.05.2015 – 07.06.2015
In momentul in care au indeplinit conditiile mai sus mentionate participantii sunt inscrisi automat in tragerea la sorti de la finalul concursului. Tragerea la sorti va avea loc in data de 11.06.2015. Un participant se poate inscrie o singura data si nu poate castiga decat un singur premiu pe toata durata concursului. Prin participant unic, se intelege o persoana fizica, identificabila dupa nume, prenume si adresa postala, adresa de e-mail, telefon. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii sau schimbarea parametrilor acestora.
Descrierea premiilor este cu titlu informativ, Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru modificarile survenite.

Art. 7 - Tragerea la sorti si procedura acesteia

Tragerea la sorti va avea loc in data de 11.06.2015, la sediul SC Makeup Shop S.R.L, prin intermediul aplicatiei www.random.org
Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte produse a premiilor castigate sau de a schimba parametrii/ caracteristicile premiilor.

Art. 8 - Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Art. 2 de mai sus;
Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6 de mai sus;
Premiile vor fi acordate castigatorilor in termen de maxim 30 zile lucratoare de la confirmarea lor, dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce au fost verificata indeplinirea tuturor conditiilor de concurs, stipulate in prezentul regulament.
Lista castigatorilor va fi publicata pana in data de 11.06.2015 pe pagina de Facebook a organizatorului.
Organizatorul are dreptul sa foloseasca datele castigatorilor in scopuri publicitare pentru promovarea acestei competitii pe durata desfasurarii ei, dar numai cu acordul scris, explicit al acestora.

Art.9 - Intrarea in posesia premiilor

Premiile vor fi trimise castigatorilor, in maxim 30 zile lucratoare de la data validarii castigului.
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate intra in posesia premiului din cauza numelui si/sau adresei incorecte / incomplete.

Art. 10 - Taxe si impozite

Organizatorul campaniei are obligatia de a retine impozit pe premiile acordate, conform prevederilor cuprinse in Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile in bani si/sau in natura obtinute din campanie de catre castigatorii persoane fizice, impozit pe care organizatorul campaniei il va vira catre autoritatile fiscale

Art 11 – Limitarea raspunderii

Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
Organizatorii Concursului nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra pozelor cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui concurs, decizia comisiei este definitiva.
Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 12.06.2015 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1. inregistrarile online trimise in afara perioadei concursului mentionate mai sus;
2. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personal;
3. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
5. Alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de inscriere.
6. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
7. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
8. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 12 - Prelucrarea datelor personale

Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Makeup Shop S.R.L, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. Makeup Shop S.R.L prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. Prin inscrierea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. De asemenea, S.C Makeup Shop S.R.L va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acestuia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Concurs.
Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 13 - Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 14 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 15 - Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Iasi. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Reprezentantului Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 16 - Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

Copyright © Makeup Shop SRL 2011 - 2019 Toate drepturile rezervate.
Icon securitate LibraPay